Main page

FISHES

 

 

F1  Brasil

F2 Bulgaria

F3 Ethiopia 2001

Arapaimas gigas

Aquarium fishes

Fresh fishes

Mi 2758 - 0.60 Me | 0.30 Euro

Mi 4049-4054 - 4.50 Me | 2.20 Euro

Mi 1708-1710, - 1.70 | 1.20 Euro

     

F4 China

F5 Slovakia 1998

F6 Czech Republik

Sturgeon

Fresh fishes

Aquarium fishes

Mi 2521-2524 - 1.00 Me | 0.60 Euro

Mi 317-319,Kl. - 2.50 | 1.75 Euro

Mi Bl.19 - 5.50 Me| 4.00 Euro

     

F7 Congo 1961

F8 Sri lanka

F9 China 1998

 

Mountain Labeo

 

Mi 13-18 - 3.60 | 5.00 Euro

Mi 1258A - 0.20 Me | 0.15 Euro

Mi 2978-2985 - 6.50 | 4.50 Euro

     

F10 Hong Kong 2003

F11 Iran 2004

F11 Iran 2004

First stamps with holes

 

 

Mi 1105-1108 - 3.00 | 2.40 Euro

Mi 2948-2953, Bl. 38 - 8.40 | 6.70 Euro

 

 

 

F12 Taiwan 2007

 

 

 

 

 

1.50 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hosted by uCoz